кровля из солнечных батарей

Кровля из солнечных батарей


Питання для вивчення

1. Поняття та економічна сутність фінансової санації.

2. Распорядок проведення фінансової санації.

3. Планування та фінансування санації підприємств.

4. Распорядок оголошення підприємства  банкрутом.

5. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підпри- ємств.

Основні терміни та поняття: фінансова криза та її наслідки; фінансова санація підприємств; досудова санація; санація из-за рішен- ням господарського суду; чин санації; санаційна спроможність; санаційний прибуток; фінансування санації; фінансові джерела са- нації; банкрутство підприємства; приховане банкрутство; фіктивне банкрутство; ліквідаційні процедури; мирова угода; реструктури- зація та реорганізація підприємства.

Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання бан- крутству підприємства є фінансова санація. Термін «санація» пере- кладається як оздоровлення альбо одужання. Санація — це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутства підприємств і організацій. Вона може відбуватись методом о’єднання підпри- ємства з потужнішою компанією; шляхом залучення капіталу из-за допомогою випуску нових акцій чи облігацій; збільшенням  бан- ківських кредитів і наданням державних субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості на довгострокову та ін.

Термін «санація» прогуляться від латинського «sanare» — оздо- ровлення, видужання.

Санація — це система фінансово — економічних, виробни- чо — технічних, організаційно — правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості та конкурентно-спроможності підпри- ємства — боржника в довгостроковому періоді. Тобто це сукупність заходів, які можуть забезпечити фінансове оздоровлення підпри- ємства. На практиці досить нередко із санацією ідентифікується сообразно- няття  «реструктуризація». Істотним  причиной, який зумовлює прийняття неправильних  управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи контролінгу.

Під контролінгом розуміють функціональну систему плануван- ня, контролированию, аналізу відхилень, координації, внутрішнього кон- салтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Іншими словами, контролінг — це спеціальна, саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку маркетингу підприємства (зокре- ма фінансового маркетингу) і включає в себе інформаційне  из-за- безпечення, планування, координацію, контроль  та внутрішній консалтинг.

На підставі  стратегічних цілей та довгострокових  планів роз- витку підприємства  розробляються оперативні плани. Главною формою своевременного планування  є бюджетування. Оскільки чин санації можна розглядати як систему бюджетів, спинимося на характерних ознаках бюджетування. По таковых ознак відносять: ко- роткостроковість; високий рівень конкретизації; внутрішню спря- мованість; тісну інтеграцію з контролированием та аналізом відхилень.

Бюджетування включає  в себе розробку двох основних видів бюджетів:  операційного бютжету та своевременного фінансового намерению.

Розрізняють 2 основні методи бюджетування: традиційне бюджетування  та ноль-базис-бюджетування (ZBB — Zero-Base- Budgeting). Способ ZBB є складовою контролінгу витрат підпри- ємства і використовується  никак не злее в процесі планування, а й під час проведення санаційного аудиту. Санаційні заходи, спрямовані на зниження витрат виробництва,  доцільно здійснювати  саме на основі ноль-базис-бюджетування.

Ɂɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ:

• ɧɚ  ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ

• ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ

ɋɚɧɚɰɿɹ          ɋɚɧɚɰɿɹ

Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɱɢ ɫɚɧɚɰɿʀ

ɇɟɝɚɣɧɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪ ɝɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɫɚɧɚɰɿʀ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɚɧɚɰɿʀ

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɚɧɚɰɿʀ

Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɚɧɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚɧɚɰɿʀ ɉɪɨɟɤɬ ɫɚɧɚɰɿʀ

Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɣ ɧɚɝɥɹɞ

Рис. 11.1. Класична модель санації

(из-за N. Zdrowomyslоw, C. Spies, M. Gellink)

Реструктуризація підприємства — це здійснення  організа- ційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприя- тиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефектив- ності виробництва та задоволенню вимог кредиторів. Основний зміст реорганізації полягає в повній альбо частковій зміні  власника статутного фонду юридичної особи, а також у зміні організаційно- правової форми здійснення бізнесу.

Можна стверджувати, що «санація» є ширшим поняттям, ніж

«реструктуризація». Реструктуризацію доцільно розпочинати  на

Находить здесь:
профнастил оцинкованный также читайте

Leave a Replay

Submit Message